کلاس تست و آمادگی آزمون جامع

با توجه به درخواست فراگیران عزیز برای برگزاری جلسه امادگی آزمون جامع برنامه کلاس تستی و آمادگی آزمون جامع برای دروس زبان و شناخت صنعت گردشگری به ترتیب زیر جهت استفاده فراگیران تدارک دیده شده است:

راهنمایان: از ساعت 13 الی 16

مدیران فنی : 16 الی 18

کلاس 29 ساختمان جنوبی دانشکده مدیریت