مهلت رفع نواقص موجود در سامانه آزمون جامع

با توجه به پایان مهلت ثبت نام داوطلبان جهت بررسی وضعیت ثبت نامی خود موظف به ورود به سامانه و کارتابل خود بوده و از آخرین اعلان ها و نواقص احتمالی موجود مطلع و حداکثر تا تاریخ 6/11/94 نسبت به رفع آن اقدام نمایند.