تمدید مهلت ثبت نام آزمون مصاحبه زبان

به اطلاع فراگیران عزیز دوره های مدیریت فنی بند ب و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی می رساند مدت زمان ثبت نام آزمون مصاحبه زبان (انگلیسی و غیر انگلیسی) تا پایان روز جمعه 94/10/04 تمدید شد.

از فرگیران عزیز تقاضا می شود نسبت به ثبت نام خود تا پایان مهلت مقرر اقدام نمایند زیرا این تاریخ تمدید نخواهد شد.

ثبت نام در آزمون مصاحبه زبان تورلیدری

ثبت نام در آزمون مصاحبه زبان مدیر فنی