تغییر زمان برگزاری آزمون جامع نیمه دوم سال 98

قابل توجه کلیه متقاضیان شرکت کنندگان آزمون جامع 16 اسفند 98

با توجه به اعلام وزارت گردشگری و صنایع دستی و در راستای اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا، تاریخ برگزاری آزمون جامع به روز جمعه 22 فروردین 99، انتقال یافت.

همچنین فرصت رفع نقص ثبت نام و پرداخت هزینه آزمون تا 25 اسفند 98 امکان پذیر است.

www.edutourism.ichto.ir