اطلاعیه پیگیری امور آموزشی فراگیران سال های 94 و 95

قابل توجه فراگیران تورلیدری و مدیرفنی که در آزمون بهمن 94 و مرداد 95 شرکت کرده اند:

با توجه به اعلام وزارت گردشگری و میراث فرهنگی فراگیران دوره تور لیدری و مدیر فنی که در آزمون جامع بهمن 94 و یا مرداد 95 شرکت کرده اند و موفق به دریافت گواهی نامه نشده اند ، اسامی خود را حداکثر تا تاریخ 98/11/28 برای پیگیری امور آموزشی به موسسه اعلام نمایند.

این مدت قابل تمدید نبوده و بدیهی است در صورت عدم اعلام نام فراگیر تا تاریخ مذکور پرونده آموزشی فراگیر قابل پیگیری نمی باشد.