قابل توجه فراگیران تورلیدری و مدیر فنی موسسه آتالند

قابل توجه فراگیران دوره های مدیر فنی و تور لیدری که گواهینامه دوره آموزشی خود را بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع آموزش گردشگری دریافت می کنند:

این عزیزان میبایستی پس از دریافت پرینت گواهینامه از سامانه جامع، برای تایید گواهینامه به دفتر موسسه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است گواهی الکترونیکی برای فراگیرانی صادر می شود که اولین آزمون جامع خود را در مرداد 1397 و پس از آن شرکت کرده اند.