آدرس و تلفن جدید موسسه آتالند

آدرس جدید دفتر آموزش گردشگری آتالند:
جهت تسهیل در مراجعات فراگیران دفتر آموزش آتالند به مرکز شهر به آدرس ذیل انتقال یافت:
خیابان مطهری، خیابان فجر(جم سابق)، کوچه مداین، پلاک ۱۲ ، طبقه سوم ، واحد10

همچنین شماره تلفن های جدید آتالند:95118497-021