مهلت ارسال پروژه های زبان فارسی آبان 96

قابل توجه قابل توجه شرکت کنندگان مصاحبه زبان فارسی آبان 96. مهلت ارسال پروژه های زبان فارسی تا روز چهارشنبه 96/09/15 می باشد. فراگیران می بایست پروژه خود را در دو فرمت WORD و PDF به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل دپارتمان آموزش آتالند: training.ataland@gmail.com