برگزاری امتحانات داخلی فراگیران ورودی مرداد و شهریور 95