بازدید از موزه رضا عباسی

درس عملی شناخت موزه:

ویژه فراگیران لیدری از دوره ۷۶ الی ۸۶ که درس شناخت موزه را نگذرانده اند.
- ویژه فراگیران لیدری از دوره ۷۶ الی ۸۶ که درس شناخت موزه را نگذرانده اند.

- زمان: جمعه ۲۷ آبان ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶

- مکان: موزه رضا عباسی

- آدرس:خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان،پلام۸۹۲

- مدرس؛ استاد خلج

- هزینه ورود به موزه: ده هزارتومان.
درس عملی شناخت موزه:

ویژه فراگیران لیدری از دوره ۷۶ الی ۸۶ که درس شناخت موزه را نگذرانده اند.

زمان: جمعه ۲۷ آبان ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶

مکان: موزه رضا عباسی

آدرس:خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان،پلام۸۹۲
مدرس؛ استاد خلج

هزینه ورود به موزه: ده هزارتومان
🆔 @atalandtraining
درس عملی شناخت موزه:

ویژه فراگیران لیدری از دوره ۷۶ الی ۸۶ که درس شناخت موزه را نگذرانده اند.

زمان: جمعه ۲۷ آبان ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶

مکان: موزه رضا عباسی

آدرس:خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان،پلام۸۹۲
مدرس؛ استاد خلج

هزینه ورود به موزه: ده هزارتومان
🆔 @atalandtraining