برگزاری امتحانات داخلی ویژه متاخرین دوره های قبل

به اطلاع می رساند آن دسته از فراگیرانی که موفق به شرکت در امتحانات داخلی خود نشده اند و یا حد نصاب نمره قبولی را کسب نکرده اند می توانند در بخش امتحانات درس مربوطه را ثبت نام کرده و در تاریخ 3 دی در امتحان شرکت نمایند.