سفارت ایران در لیبی

تلفن سفارت:
2913657 -532 0099 
Email سفارت:
iran_em_tripli@hotmail.com 
سایت سفارت:
 
آدرس سفارت:
JAMAHIRIYA ST.NEXT TO THE NEW BRIDGE 
توضیحات: