سفارت ایران در ازبکستان

تلفن سفارت:
0099871/1506050-1506065 
Email سفارت:
iranemb.tas@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
http://iranembuz.com 
آدرس سفارت:
NO:20 -PARKENT ST.TASHKENT 100007 - UZBEKISTAN 
توضیحات:

انواع روادید

1- روادید ورود

کارشناسان یا ماموران شرکتهای خصوصی ، دولتی و بازرگانی یا وزارتخانه ها و سازمانها که به منظور انجام امور تجاری ، بازرگانی یا اداری قصد مسافرت به جمهوری اسلامی ایران را دارند می بایست نسبت به اخذ روادید ورود از بخش کنسولی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اقدام نمایند. برای اخذ روادید ورود مدارک زیر مورد نیاز است:

- حضور متقاضی روادید و ارایه اصل گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه و بدون هر گونه خدشه یا ایراد

- تکمیل و امضای دو نسخه پرسشنامه مخصوص درخواست صدور روادید ( نمونه شماره 15 )

- پرسشنامه ها می بایست با خط خوانا و بطور کامل تنظیم و ارایه گردند.

- چنانچه متقاضی برای همسر و فرزند(ان) خود درخواست صدور روادید به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست مشخصات دقیق آنها را در پرسشنامه ها درج نماید.

- مشخصات و عکس همسر و فرزندان (زیر 18 سال) قبلاً در گذرنامه متقاضی درج شده باشد.

- 2 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ , بدون کلاه , عينک و شال گردن ) متقاضی (و همراهان)

- ارایه اصل معرفی نامه از شرکت ، وزارتخانه و یا سازمان مربوطه

- اصل قبض بانکی واریز بهای روادید به حساب نمایندگی

- بهای پرسشنامه یا روادید اتباع کشورهای امریکا ، انگلستان و کانادا هنگام دریافت پرسشنامه و مدارک درخواست روادید اخذ می شود و در صورت رد تقاضا مسترد نخواهد شد.

- بهای روادید اتباع کشور آلمان هنگام دریافت مدارک درخواست روادید اخذ می شود و در صورت رد تقاضا نیمی از بهای دریافت شده مسترد خواهد شد.

2- روادید عبور

اتباع خارجه ممکن است که هنگام مسافرت به کشور مقصد خود ، مایل به عبور از خاک جمهوری اسلامی ایران باشند که در این صورت میاقدام نمایند. برای روادید عبور مدارک زیر مورد نیاز است:

- حضور متقاضی روادیدو ارایه اصل گذرنامه با اعتبارحداقل6 ماه و بدون هرگونه خدشه یا ایراد

- تکمیل و امضای دو نسخه پرسشنامه مخصوص درخواست صدور روادید ( نمونه شماره 15 )

- پرسشنامه ها می بایست با خط خوانا و بطور کامل تنظیم و ارایه گردند.

- چنانچه متقاضی برای همسر و فرزند(ان) خود درخواست صدور روادید به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست مشخصات دقیق آنها را در پرسشنامه ها درج نماید.

- مشخصات و عکس همسر و فرزندان (زیر 18 سال) قبلاً در گذرنامه متقاضی درج شده باشد.

- 2 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ , بدون کلاه , عينک و شال گردن ) متقاضی (و همراهان)

- بلیط هوایی تایید شده ادامه پرواز به کشور ثالث (در صورت مسافرت با هواپیما)

- اصل قبض بانکی واریز بهای روادید به حساب نمایندگی

- بهای پرسشنامه یا روادید اتباع کشورهای امریکا ، انگلستان و کانادا هنگام دریافت پرسشنامه و مدارک درخواست روادید اخذ می شود و در صورت رد تقاضا مسترد نخواهد شد.

- بهای روادید اتباع کشور آلمان هنگام دریافت مدارک درخواست روادید اخذ می شود و در صورت رد تقاضا نیمی از بهای دریافت شده مسترد خواهد شد.

3- روادید ورود با حق کار

صدور روادید با حق کار تنها جهت کارشناسان ، کارورزان و کارگران که قصد اشتغال در جمهوری اسلامی ایران را دارند صورت می گیرد. مامور کنسولی پس از وصول مجوز اشتغال که صادره از وزارت کار و امور اجتماعی صادره و توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی ارسال می شود نسبت به صدور روادید اقدام خواهد نمود. مدارک زیر مورد نیاز است:

- حضورمتقاضی روادیدو ارایه اصل گذرنامه با اعتبار حداقل6 ماه و بدون هرگونه خدشه یا ایراد

- تکمیل و امضای دو نسخه پرسشنامه مخصوص درخواست صدور روادید (نمونه شماره 15)

- پرسشنامه ها می بایست با خط خوانا و بطور کامل تنظیم و ارایه گردند.

- چنانچه متقاضی برای همسر و فرزند(ان) خود درخواست صدور روادید به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست مشخصات دقیق آنها را در پرسشنامه ها درج نماید.

- مشخصات و عکس همسر و فرزندان (زیر 18 سال) قبلاً در گذرنامه متقاضی درج شده باشد.

- 2 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ , بدون کلاه , عينک و شال گردن ) متقاضی (و همراهان)

- اصل قبض بانکی واریز بهای روادید به حساب نمایندگی

4- روادید جهانگردی

اتباع خارجه در صورتی که تمایل داشته باشند جهت دیدار از آثار و جاذبه های توریستی و یا دیار دوستان یا بستگان خود وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شوند می بایست نسبت به اخذ روادید جهانگردی از بخش کنسولی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اقدام نمایند. مدارک زیر مورد نیاز است:

- حضورمتقاضی روادیدو ارایه اصل گذرنامه با اعتبار حداقل6 ماه و بدون هرگونه خدشه یا ایراد

- تکمیل و امضای دو نسخه پرسشنامه مخصوص درخواست صدور روادید ( نمونه شماره 15 )

- پرسشنامه ها می بایست با خط خوانا و بطور کامل تنظیم و ارایه گردند.

- چنانچه متقاضی برای همسر و فرزند(ان) خود درخواست صدور روادید به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست مشخصات دقیق آنها را در پرسشنامه ها درج نماید.

- مشخصات و عکس همسر و فرزندان (زیر 18 سال) قبلاً در گذرنامه متقاضی درج شده باشد.

- 2 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ , بدون کلاه , عينک و شال گردن) متقاضی (و همراهان)

- اصل قبض بانکی واریز بهای روادید به حساب نمایندگی

-بهای پرسشنامه یا روادید اتباع کشورهای امریکا ، انگلستان و کانادا هنگام دریافت پرسشنامه و مدارک درخواست روادید اخذ می شود و در صورت رد تقاضا مسترد نخواهد شد.

- بهای روادید اتباع کشور آلمان هنگام دریافت مدارک درخواست روادید اخذ می شود و در صورت رد تقاضا نیمی از بهای دریافت شده مسترد خواهد شد.

5- روادید تحصیلی

صدور روادید تحصیلی تنها جهت دانشجویان یا طلاب علوم دینی صورت می گیرد. مامور کنسولی پس از وصول پذیرش تحصیلی که صادره از سوی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فنآوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز جهانی علوم اسلامی صادره و توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی ارسال می شود نسبت به صدور روادید اقدام خواهد نمود. مدارک زیر مورد نیاز است:

- حضورمتقاضی روادیدو ارایه اصل گذرنامه با اعتبارحداقل6 ماه و بدون هر گونه خدشه یا ایراد

- تکمیل و امضای دو نسخه پرسشنامه مخصوص درخواست صدور روادید ( نمونه شماره 15 )

- پرسشنامه ها می بایست با خط خوانا و بطور کامل تنظیم و ارایه گردند.

- چنانچه متقاضی برای همسر و فرزند(ان) خود درخواست صدور روادید به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست مشخصات دقیق آنها را در پرسشنامه ها درج نماید.

- مشخصات و عکس همسر و فرزندان (زیر 18 سال) قبلاً در گذرنامه متقاضی درج شده باشد.

- 2 قطعه عکس4*6 جديد و يکنواخت (تمام رخ , بدون کلاه , عينک و شال گردن ) متقاضی (و همراهان)

- صدور روادید دانشجویی رایگان است.