نپال

نپال کشوری در آسیا در شمال هندوستان است. بیشتر محدودهٔ نپال بر روی رشتهکوههای هیمالایا قرار گرفتهاست. نپال تنها کشور در جهان است که پرچم ان به شکل مستطیل نیست، و از دو مثلث بر روی هم تشکیل شده است.

سیاست نپال :

تا سال ۱۹۹۰، حکومت نپال یک سلطنت مطلقه بود. در ۱۹۹۰، بیرندرا (شاه وقت نپال) با تبدیل آن به سلطنت مشروطه (که شاه شخص اول کشور باشد و نخستوزیر رئیس دولت) موافقت کرد.

در آوریل ۲۰۰۶، تعداد زیادی از مردم در کاتماندو، در اعتراض به سیاستهای شاه اقدام به اعتصاب و تظاهرات کردند. در ۲۱ آوریل ۲۰۰۶، در نتیجه ناآرامیها، جیانندرا (شاه نپال) اعلام کرد که قدرات را به مردم میدهد و از احزاب اپوزیسیون خواست تا نخستوزیر پیشنهاد کنند. در ژوئیه سال ۲۰۰۷ دولت شاهنشاهی نپال اعلام کرد در سال ۲۰۰۹ حکومت خود را از پادشاهی به جمهوری تغییر خواهد داد. هم اکنون پادشاه از حکومت خلع شده و رئیس موقت نپال بعنوان رهبر آن کشور فعالیت میکند.

در ۲۸ می۲۰۰۸ بنا بر تصمیم مجلس نپال در اعلام جمهوری نظام سلطنتی ۲۴۰ ساله برچیده شد و به پادشاه ۱۵ روز فرصت داده شد تا کاخ ریاست جمهوری را ترک کند

تقسیمات کشوری نپال:


نپال به ۱۴ ناحیه (استان) و ۷۵ بخش تقسیم شدهاست.
باگماتی
بهری
داوالاگیری
گانداکی
جاناکپور
کارنالی
کوسی
لومبینی
ماهاکالی
مچی
نارایانی
راپتی
ساگارماتها
سِتی

جغرافیای نپال:


نپال سرزمینی کوهستانی است.

مردم نپال:


مردم نپال اغلب پیرو دیانیت هندو هستند. از نگاه ظاهری تفاوت چندانی بین نپالیها و مردمان شمال شرق هند وجود ندارد.

مردم نپال دارای اسمهای بسیار شبیه به هم هستند. نام وسط «بهادر» نامی بسیار مرسوم در بین نپالیها است. گورونگ (Gurung) که اشاره به قومیت گورونگ دارد نام خانوادگی بیش از ۱۵ درصد نپالی هاست. از دیگر نامهای متداول میتوان به تاپا (Thapa) و تمنگ Tamang اشاره کرد

شهرهای نپال

/ جهان / نپال