قبرس شمالی

قبرس شمالی تحت جمهوری ترکیه ، محل سکونت ترکها در سواحل مدیترانه واقع شده است.مرکز ان شهر گیرنه می باشد.

/ جهان / قبرس شمالی