کلکته

شهر کلکته :

کَلکَتّه پایتخت ایالت بنگال غربی در کشور هندوستان است.
یکی از شهرهای مهم این کشور است که تا چند سال پیش پرجمعیتترین شهر هند بود ولی اکنون دهلی و بمبئی از آن پر جمعیتترند. از سال ۱۷۷۲ تا ۱۹۱۱ کلکته پایتخت هندوستان بود و پس از آن مرکزیت حکومت به دهلی نو انتقال یافت.

از سال ۲۰۰۱ نام این شهر را به کولکاتا برگرداندند تا به تلفظ بنگالی آن نزدیکتر باشد ولی همچنان در نوشتههای فارسی مانند برخی دیگر از زبانها همان صورت قدیمی بهکار میرود.

در حال حاضر پس از بمبئی بیشترین دادو ستد کالا در هندوستان در این شهر انجام میشود. 74 درصد مردم این شهر هندو، 23 درصد مسلمان و بقیه متعلق به مذاهب و ادیان سیک، مسیحی، جین، زرتشتی، بودائیست و... می باشند. جمعیت این شهر حدود 15 میلیون نفر است. از نظر آب و هوا این شهر دارای آب و هوای بسیار گرم و شرجی در اکثر ماه های سال است. میزان متوسط بارندگی در کلکته 160 سانتیمتر برآورد شده است. دانشگاه قدیمی کلکته در این شهر واقع شده است. علاوه بر این دانشگاه انستیتو مدیریت هندوستان هم دارای شعبه در کلکته می باشد.