کرمان

کرمان

شهرستان‌ كرمان‌ در فاصله‌ 1076 كيلومتري‌ تهران‌ و در دشتي‌ وسيع‌ واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ توسط‌ يك‌ رشته‌كوه‌ به‌ دو ناحيه‌ تقسيم‌ مي‌شود. ناحيه‌ شمالي‌ آن‌ منطقه‌اي‌ بياباني‌ و كويري‌ است‌ و ناحيه‌ جنوبي‌ آن‌ به‌ علت‌ارتفاع‌ مناسب‌ داراي‌ آب‌ و هواي‌ معتدل‌ و از كانون‌هاي‌ استقرار شهري‌ و روستايي‌ است‌.

كرمان‌ از شهرهاي‌قديمي‌ و تاريخي‌ است‌ كه‌ در زبان‌ يوناني‌ بنام‌ «كاراماني‌» از آن‌ ياد شده‌ است‌. بناي‌ اوليه‌ اين‌ شهر به‌ اردشيربابكان‌ منسوب‌ است‌ و به‌ همين‌ مناسبت‌ به‌ اردشير خوره‌ نيز معروف‌ بوده‌ است‌. عرب‌ها اين‌ محل‌ را بردسير يابردشير ناميده‌اند و ايرانيان‌ آنرا گواشير نيز خوانده‌اند.