پلدختر

پلدختر

شهرستان‌ پلدختر در جنوب‌ غربي‌ و به‌ فاصله‌ 100 كيلومتري‌ خرم‌ واقع‌ شده‌ است‌. پلدختر داراي‌ آب‌ وهواي‌ گرم‌ مي‌باشد و تحت‌ تأثير بادهاي‌ گرم‌ خوزستان‌، تابستان‌هاي‌ بسيار گرم‌ دارد. پيشينه‌ تاريخي‌ اين‌ منطقه‌ باتاريخ‌ خرم‌آباد پيوند خورده‌ است‌.