پاوه

پاوه يا اورامانات

شهر كوچك‌ و كوهستاني‌ پاوه‌ در شمال‌ غربي‌ كرمانشاه‌ قرار دارد. پاوه‌ در فاصله‌ 636كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ پاوه‌ در زمستان‌ها سرد و در تابستان‌ها معتدل‌ است‌. نام‌ پاوه‌منسوب‌ به‌ پاوه‌، سردار يزد گرد سوم‌ است‌ كه‌ جهت‌ جلب‌ حمايت‌ اكراد روانه‌ اين‌ منطقه‌ گرديد و مورد احترام‌اهالي‌ قرار گرفت‌. قلعه‌هاي‌ دژ و پاسگه‌ كه‌ هنوز پابرجا مانده‌اند، بازمانده‌ برج‌ و باروي‌ عهد آن‌ سردار است‌. كلمه‌اورامانات‌ از اورتن‌ يا اورمان‌ از سروده‌هاي‌ ديني‌ زرتشتي‌ اخذ شده‌ است‌.