نیك شهر

نيك شهر

اين‌ شهرستان‌ موقعيت‌ طبيعي‌ و جغرافيايي‌ ويژه‌اي‌ دارد و باغ‌هاي‌ مركبات‌ آن‌ شهرت‌ فراواني‌ دارند. ازشمال‌ و شمال‌ شرقي‌ به‌ ايرانشهر، از جنوب‌ به‌ چابهار، از غرب‌ به‌ استان‌هاي‌ هرمزگان‌ و كرمان‌ محدود است‌.مهّمترين‌ اثر تاريخي‌ اين‌ شهرستان‌ جديد التأسيس‌ قلعه‌ قديمي‌ چهل‌ دختر مي‌باشد.