مینودشت

مينودشت

مينودشت‌ در فاصله‌ 98 كيلومتري‌ گرگان‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ مينودشت‌ در ارتفاعات‌ معتدل‌كوهستاني‌ و در نواحي‌ كم‌ ارتفاع‌ جلگه‌اي‌ معتدل‌ نيمه‌ مرطوب‌ است‌. نام‌ قديمي‌ مينودشت‌ "حاجيلر" بود كه‌توسط‌ گروهي‌ از ايلات‌ مهاجر آذربايجان‌ در زمان‌ صفويه‌ ايجاد شده‌ است‌. در همين‌ ايام‌ گروه‌ مهاجر ديگري‌ ازاستان‌ فارس‌ به‌ اين‌ سامان‌ كوچانده‌ شده‌اند. مينودشت‌ امروزي‌ شهر آباد و رو به‌ توسعه‌ است‌.