مهریز

مهريز

مهريز در 35 كيلومتري‌ جنوب‌ شهر يزد قرار دارد و به‌ مجموعه‌اي‌ از روستاهايي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ درقديم‌ نام‌ مهريجرد داشته‌ و به‌ مهرنگار دختر انوشيروان‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌.

مهريز در حدود 16 قرن‌ قبل‌ و در اواخر حكومت‌ ساسانيان‌ به‌ عنوان‌ ناحيه‌اي‌ مطلوب‌ طبيعي‌ مورد توجه‌بوده‌ است‌. در همان‌ زمان‌ به‌ دستور مهرنگار دختر انوشيروان‌ قنواتي‌ احداث‌ گرديده‌ و لذا پس‌ از آباداني‌ به‌مهرگرد معروف‌ شد. عنوان‌ مهرگرد در گذشت‌ زمان‌ به‌ مهريجرد تبديل‌ شد و امروزه‌ مهريز خوانده‌ مي‌شود.