ممسنی

ممسني

شهرستان‌ ممسني‌ در قسمت‌ غرب‌ شيراز واقع‌ شده‌ است‌ آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ شمالي‌ سرد و درقسمت‌هاي‌ جنوبي‌ گرم‌ است‌. در كتب‌ تاريخي‌ از ممسني‌ بنام‌ شولستان‌ ياد شده‌ است‌ كه‌ به‌ معني‌ شول‌ (يكي‌ ازطوايف‌ لر) مي‌باشد.