مرودشت

مرودشت

اين‌ شهرستان‌ در شمال‌ شيراز واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ كوهستاني‌ سردسير و در سايرنواحي‌ معتدل‌ است‌. كاوش‌هاي‌ علمي‌ تاريخي‌ نشانگر آن‌ است‌ كه‌ هزاران‌ سال‌ پيش‌ از آنكه‌ داريوش‌ تپه‌ سنگي‌را بر دامان‌ كوه‌ رحمت‌ براي‌ احداث‌ كاخ‌هاي‌ خود انتخاب‌ كند، اقوام‌ متمدن‌ در دشت‌ وسيع‌ مرودشت‌مي‌زيسته‌اند. ويرانه‌هاي‌ استخر و تخت‌ جمشيد بخشي‌ از تاريخ‌ اين‌ شهر را به‌ نمايش‌ مي‌گذارند.