قائمشهر

قائمشهر

شهر قائم‌شهر تا تهران‌ ۲۵۷ كيلومتر فاصله‌ دارد و در دشت‌ سبز و خرمي‌ واقع‌ شده‌ است‌. نام‌ قديمي‌ قائمشهر، علي‌ آباد بود. علي‌ آباد دهي‌ بود كه‌ بقعه‌اي‌ داشت‌ و زيارتگاه‌ اهالي‌ اطراف‌ بود. قصري‌ از زمان‌ شاه‌ عباس‌ در اين‌ شهر به‌ جامانده‌ است‌. اين‌ دهكده‌ قديمي‌ كه‌ با پيوستن‌ آبادي‌هاي‌ ديگر به‌ آن‌، به‌ شهر مبدل‌ شد، درسال‌ ۱۳۱۴ ه.ش‌ شاهي‌ نام‌گذاري‌ شد، در سال‌هاي‌ اخير مورد توجه‌ قرار گرفت‌ و به‌ صورت‌ شهر صنعتي ‌درآمد. گفته‌ مي‌شود كه‌ قدمت‌ اين‌ شهر به‌ دوران‌ اسپهبدان‌ طبرستان‌ مي‌رسد .