فجیره

فجیره :

فجیره یکی از امیرنشینهای هفتگانه امارات متحده عربی است. شهر فجیره در قسمت شرقی شبهجزیره عربستان واقع شدهاست، از سمت مغرب رأسالخیمه و شارجه، واز سمت جنوب به کلباء محدود میگردد، ودر ساحل دریای عمان قرار دارد بطول ۷۰ کیلومتر ابتداء از قریه اوصله تا نهایت دبا در شمال که نهایت حدود فجیرهاست در ساحل دریای عمان. فجیره یکی از مناطق مهم و تاریخی وباستانی امارات متحده عربی در این اماره واقع است، روستای مورد نظر «بدیه» به عربی «البدیة» نام دارد، در این روستا مسجدی با شکل بسیار عجیب وجود دارد، باستان شناسان تاریخ بنای این مسجد به ۵۰۰ سال قبل پیش بینی کردهاند، این مسجد تاریخی به نام «مسجد البدیه» معروف است. قلعه اوحله یکی از آثار مهم تاریخی این شهر است.

وجه تسمیت:
«فجیره» یعنی «تَفَجُر الیَنابیع» بمعنای جایی که چشمهای آب جاری است، وچون در کوههای اطراف این منطقه چند چشمه آب روان جاری است منطقه فجیره نامگذاری کردهاند. حاکم امارت فجیره شیخ حمد بن محمد الشرقی ویکی از اعضاء هفتگانه مجلس ملی اتحادی هستند.

وادى ها:
وادى حام.
وادى مسافى.
وادى الطويان.
آبشار وادى الوريعه.
وادى زكت.
وادى دلم.
وادى سيجى.
وادى حيل.
بازار جمعه

آثار باستانی فجیره :

مسجد بدیه
قلعه اوحله.
قلعه بثنه.
قلعه فجيره.