صحنه

صحنه

صحنه‌ در شرق‌ كرمانشاه‌ و در فاصله‌ 586 كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌دارد. ناحيه‌ صحنه‌ يكي‌ از بخش‌هاي‌ استان‌ كرمانشاه‌ بود كه‌ در سال‌هاي‌ اخير به‌ شهرستان‌ مستقلي‌ تبديل‌ شده‌است‌. محدوده‌ اين‌ شهرستان‌ نيز از نواحي‌ قديمي‌ و تاريخي‌ استان‌ كرمانشاه‌ است‌ و آثار و بقاياي‌ ادوار گذشته‌ درآن‌ به‌جامانده‌ است‌.