شهریار

شهریار

شهریار یکی از شهرستانهای استان تهران است که در جنوب غربی استان قرار گرفته است به دلیل موقعیت زئو ورفو لوزیکی منطقه و وجود منابع آب و خاک حاصلخیز ،این منطقه از گذشته های دور به عنوان یک منطقه سکونتگاهی انتخاب شده و آثار بدست آمده بیان سابقه سکونت پیش از تاریخ ، دوران قبل از اسلام و دوره اسلامی است بارز ترین آثار بدست آمده از دوره سلجوقی ،صفوی و قاجار است . در مجموع در شهرستان شهریار 74 اثر تاریخی و فرهنگی شناسای شده است . که بخش اعظم آن تپه های باستانی و قلعه ها است . از نظر عملکرد گردشگری حوزه نفوذ منطقه بیشتر در سطوح محلی شهرستان است . اما بدلیل وجود باغا ت و فضای سبز وسهولت دسترسی شهر به تهران ، بازدید کنندگانی از این شهر نیز جذب میکند . اغلب آثار موجود در سکونتگاههای روستایی شهرستان پراکنده اند که دسترسی و بازدید را از نظر زمانی با مشکل مواجه می سازد . در یک جمعبندی از نظر قابلیت جاذبه ها و حیطه عملکرد ، بخش شمالی شهرستانهای شمیرانات ، کرج و ساوجبلاغ و شهرستان طالقان برای شهر و گردشگری طبیعی یا طبیعت گردی و ورزشهای زمستانی ، بخش جنوبی شامل شهرستانهای ریو ورامین ، از نظر گردشگری فرهنگی با تاکید به آثار تاریخی دوره های مختلف تاریخی ،شهرستان دماوند و فیروز کوه ترکیبی از جاذبه های فرهنگی و طبیعی با گرایش بیشتر به جاذبه های طبیعی ، شهرستان تهران و جنوب شمیرانات و کرج ، بیشتر برای گردشگری فرهنگی، تفریحی ، سمینارهای و همایشها و نمایشگاهها و جشنواره های فرهنگی ، ورزشی هستند که در برنامه های آتی باید به این استعدادها توجه خاصی گردد، تا با توجه به زمینه های موجود و تبدیل جاذبه های بالقوه به بالفعل تهران از گردشگری به عنوان عاملی راهبردی برای نیل به توسعه برای استان استفاده نماید.