شهرستانک

شهرستانک (تهران) روستایی کوهستانی در نزدیکی کوه توچال در شمال تهران است
در دره شهرستانك و در فاصله 45 دقيقهاي از روستا، كاخ ييلاقي ناصرالدينشاه واقع شده است كه منطقه
مناسبي براي شبماني و استراحت ميباشد.
از حدود 30 دقيقه مانده با كاخ ناصرالدين شاه چشمه هاي زيادي پيدامی شودو دره پر از درخت ميشود و
از خود كاخ تا روستا، پر از باغ با درختهاي آلبالو و گيلاس است.