شهر بابک

شهر بابک

شهر بابك‌ از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ و بناي‌ آنرا به‌ بابك‌ پدر اردشير بابكان‌ نسبت‌ مي‌دهند.جغرافي‌داناني‌ مانند اصطخري‌ و مقدسي‌ و ديگران‌ از اين‌ شهر نام‌ برده‌اند. حمدالله مستوفي‌ در كتاب‌ نزهه‌القلوب‌اين‌ شهر را از توابع‌ كرمان‌ دانسته‌ است‌. پيشينه‌ تاريخي‌ شهر بابك‌ با تاريخ‌ كرمان‌ درهم‌ آميخته‌ است . ‌