شاهرود

شاهرود

شاهرود تا تهران‌ ۴۰۰ كيلومتر فاصله‌ دارد. در قسمت‌ شمالي‌ آن‌ سلسله‌ جبال‌ البرز و در قسمت‌ جنوبي ‌آن‌ كوير نمك‌ قرار گرفته‌ است‌. رود تاش‌ از اين‌ شهر مي‌گذرد و به‌ كوير منتهي‌ مي‌شود. آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌كوهستاني‌ سرد و در ساير مناطق‌ نسبتاً معتدل‌ است‌. شهرستان‌ شاهرود قدمت‌ چنداني‌ ندارد و تا زمان‌ فتحعلي‌شاه‌ قاجار، دهي‌ بصورت‌ دو قلعه‌ قديمي‌ و يك‌ مزرعه‌ كوچك‌ بنام‌ شبدري‌ بود. ولي‌ بخش‌هاي‌ تابعه‌ آن‌ از جمله‌نواحي‌ قديمي‌ بيارجند، ميامي‌ و بسطام‌ قدمت‌ طولاني‌تري‌ دارند. بسطام‌ كه‌ در ۶ كيلومتري‌ شمال‌ شاهرود قراردارد، به‌ روايتي‌ در زمان‌ خسرو پرويز بنا شده‌ و به‌ قولي‌ از آثار شاپور دوم‌ ساساني‌ است‌ (۳۷۹-۳۱۰ م‌). ناصرخسرو قبادياني‌ در سال‌ ۴۳۸ ه.ق‌ از بسطام‌ بعنوان‌ مركز ايالت‌ قومس‌ نام‌ برده‌ است‌. بسطام‌ پس‌ از حمله‌ مغول ‌رو به‌ انحطاط‌ گذاشت‌ و شهر شاهرود امروزي‌ كه‌ بر سر شاهراه‌ غربي‌ به‌ شرق‌ ايران‌ واقع‌ شده‌، آرام‌ آرام‌ جاي‌ آنرا گرفت‌ .