سیچوان

سيچوان

اين به جا است كه حالت اوليه ي اپراي قديمي و كارهاي شگفت انگيز كه به آن بيانليان (تغيير صورت) ميگفتند خاستگاه اصلي اش

در اينجا باشد چون سيچوان سرزمين ماسك هاست.مركز چنگدو چهره ي مدرن تري دارد ولي وراي كمربندي جاده ها شما چشم انداز

هايي از كوه ها را ميبينيد.پيرامون شهر پوشيده از روستاهاي قديمي است.مركز سيچوان خانه ي خرس پانداست كه معروف ترين

نماد از چين است.به سمت شمال كه ميرويم ، چهره ي شهر به دره هاي كوه آلپ و بركه هاي سبز و آبي تغيير ميكند.چهره هاي تبتي

باعث ميشود كه شما فكر كنيد به غرب رفته ايد.خام ، قسمتي از كوه هايي است كه در آن مكان تبتي ها با فرهنگ خود در آنجا

زندگي ميكنند و ديدن اين مكلان براي شما ميتواند تجربه اي متفاوت باشد.//