سمنان

سمنان

سمنان‌ در فاصله‌ ۲۲۱ كيلومتري‌ تهران بر سر راه‌ خراسان واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ شهر محل‌ رفت‌ و آمد اقوام ‌مختلف‌ بود و در كتب‌ تاريخي‌ نيز به‌ كرات‌ از آن‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌. در آغاز قرن‌ چهارم‌ هجري‌ سمنان‌ جزو قلمرو آل‌ زيار بود. بعد از انقراض‌ اين‌ سلسله‌ به‌ تصرف‌ آل‌ بويه‌ درآمد. در آن‌ دوره‌ شهرهاي‌ قومس‌ جزو منطقه ‌ديلم‌ به‌ شمار مي‌آمد. در سال‌ ۴۲۷ ه.ق‌ تركان‌ غز خرابي‌هاي‌ زيادي‌ به‌ شهر وارد ساختند. سمنان‌ در سال‌ ۶۱۸ ه.ق‌ در اثر حمله‌ مغولان‌ ويران‌ گرديد ولي‌ در دوره‌هاي‌ بعد، از جمله‌ در دوره‌ صفوي‌ و قاجار آباداني‌هايي‌ در آن ‌صورت‌ گرفت‌ و آثار متعددي‌ از آن‌ دوره‌ها به‌ جا مانده‌ است‌. سمنان‌ امروزي‌ آباد و زيباست‌.