سربیشه

سربيشه

اين شهرستان كه پيش‏تر جزيى از دهستان مومن آباد بخش درميان محسوب مي ‏شد، امروزه براساس آخرين تقسيمات كشورى به مركز شهرستان سربيشه تبديل گرديده است. اين شهرستان از طرف شمال و غرب به شهرستان بيرجند، از شرق به كشور افغانستان و از طرف جنوب به شهرستان نهبندان محدود مى ‏شود. تاريخ اين شهرستان با تاريخ بيرجند درهم آميخته است. از آثار تاريخى سربيشه مى ‏توان به زيارت‏گاه‏هاى باش آباد و قدمگاه سم دلدل اشاره كرد.