دهلران

شهرستان دهلران از شهرستانهای استان ایلام ایران است. مرکز آن شهر دهلران است

در این شهرستان چهار شهر به نامهای دهلران، پهله، میمه و موسیان قرار دارند.

تقسیمات کشوری دهلران:

این شهرستان دارای سه بخش و شش دهستان است:

دهستانهای بخش مرکزی:
دهستان اناران
نقاط شهری: دهلران

دهستانهای بخش زرینآباد:
دهستان سید ابراهیم
دهستان سید ناصرالدین
نقاط شهری: پهله، میمه.

دهستانهای بخش موسیان:
دهستان ابوغویر
دهستان دشت عباس
دهستان نهر عنبر
نقاط شهری: موسیان.

جمعیت دهلران:

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان دهلران در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶۲۲۵۶ نفر بوده است

این شهر دارای اقوام مختلف لر وكرد و عرب می باشد.