دلفان

دلفان

شهرستان‌ كوهستاني‌ دلفان‌، در شمال‌ استان‌ لرستان‌ واقع‌ شده‌ و آب‌ و هوايي‌ سرد دارد. آثار باستاني‌ مفرغ‌به‌ دست‌ آمده‌ از تپه‌هاي‌ تاريخي‌ اين‌ شهرستان‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ دلفان‌ محل‌ سكونت‌ كاسي‌هاي‌ دامدار وجنگجو بوده‌ و در دوره‌ هخامنشي‌ و ساساني‌، اهميّت‌ فراوان‌ داشته‌است‌ .