داران

داران مرکز شهرستان فریدن یکی از شهرستانهای استان اصفهان است. داران در غرب استان اصفهان و در منطقهای کوهستانی از رشته کوههای زاگرس قرار دارد. زبان مردم شهر فارسی است ولی آبادی های حومه به زبان های : گرجی و ارمنی ، و لهجههای : لری و ترکی نیز تکلم میکنند. داران یکی از مرتفعترین و سردترین شهرهای ایران است.

مشخصات جغرافیایی داران، مرکز شهرستان فریدن، با پهنهای حدود ۵ کیلومتر مربع، در باختر استان اصفهان، در ۳۲ درجه و ۵۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه پهنای شمالی و ۵۰ درجه و جود آوردهاست. پوشش گیاهی شهرستان را گون، گز، کرفس کوهی و درختان پراکنده بلوط تشکیل میدهند.جمعیت این شهر در سرشماری سال 1385 بالغ بر 18,930 حدود 4,763 خانواده بوده است.