خرمدره

خرمدره

شهرستان خرمدره در شرق استان زنجان و در همسايگی استان قزوين قرار دارد و آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستانهای سرد و پر برف و تابستانهای معتدل دارد . بادهای مهمی مانند باد سرد مه و باد گرم شره در آن می وزد که اثرات زيادی بر آب و هوا و محصولات کشاورزی می گذارد . مرکز اين شهرستان خرمدره است .