خرم آباد

خرم آباد

شهرستان‌ خرم‌آباد كه‌ تا تهران‌ 494 كيلومتر فاصله‌ دارد در ناحيه‌ كوهستاني‌ زاگرس‌ قرار گرفته‌ است‌. آب‌و هواي‌ خرم‌آباد در نواحي‌ كوهستاني‌ معتدل‌ و در نواحي‌ جنوبي‌ و مجاور جلگه‌ خوزستان‌ گرم‌ است‌ و رودخانه‌سيمره‌ از غرب‌ آن‌ عبور مي‌كند.ناحيه‌ خرم‌آباد چند هزار سال‌ قدمت‌ تاريخي‌ دارد و از آغاز پيدايش‌ تاكنون‌، تمدن‌هاي‌ كاسي‌، بابلي‌، ايلامي‌،ساساني‌، سلجوقي‌، خوارزمشاهي‌ و... را پشت‌ سر گذاشته‌ است‌. در پيرامون‌ اين‌ شهر آثار متعددي‌ از ادوار فوق‌باقي‌ مانده‌ است‌. خرم‌آباد داراي‌ قلعه‌هاي‌ تاريخي‌ و قديمي‌ مي‌باشد كه‌ محل‌ امن‌ و سنگري‌ محكم‌ براي‌ حاكمان‌زمان‌ در برابر شورشيان‌ بوده‌ است‌.