تفرش

تفرش

شهرستان‌ تفرش‌ تا تهران ۲۸۲ كيلومتر فاصله‌ دارد. جلگه‌ تفرش‌ در ميان‌ كوهستان‌ صعب‌العبوري‌ واقع شده‌ و آب‌ و هواي‌ معتدلي‌ دارد. تفرش‌ در گذشته‌ به‌ نام‌ طبرس‌ و گبرش‌ معروف‌ بود و بعدها به‌ تفرش‌ معروف‌ شده‌ است‌. اين‌ شهرستان‌ قدمتي‌ ديرينه‌ دارد. فراهان‌ يكي‌ از بخش‌هاي‌ تفرش‌ است‌. "آتشكده‌ آذر گشسب‌" در روستاي‌ فراهان‌ قرار داشته‌ است‌ و تل‌ ماستر به‌ عنوان‌ يكي‌ از مناطق‌ سيزده‌ گانه‌ قباد ساساني‌ معروف‌ بوده‌ است‌. ضمناً فراهان‌ زادگاه‌ مردان‌ نامور تاريخ‌ ايران‌ و شاعران‌ معروف‌ است‌.