تربت جام

تربت جام

شهرستان‌ تربت‌جام‌ تا تهران‌ 996 كيلومتر فاصله‌ دارد. تربت‌جام‌ در دشت‌ واقع‌ شده‌ و داراي‌ آب‌ وهواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌ است‌. نام‌ كنوني‌ اين‌ شهر به‌ مناسبت‌ مدفن‌ شيخ‌ جام‌ يكي‌ از عرفاي‌ قرن‌ پنجم‌ هجري‌،تربت‌جام‌ نهاده‌ شده‌ است‌. آثار تاريخي‌ بجامانده‌ در اين‌ شهر به‌ قرون‌ هشتم‌ و نهم‌ هجري‌ تعلق‌ دارد .