تایباد

تايباد

اين‌ شهرستان‌ از دو بخش‌ جلگه‌اي‌ و كوهستاني‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ تايباد بياباني‌ و نيمه‌بياباني‌ و نيمه‌ خشك‌ و در بخش‌ جنوبي‌ زمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد. وجه‌ تسميه‌ تايباد را به‌مفاهيم‌ پاكان‌، نيكان‌ و مردان‌ نيكو نسبت‌ داده‌اند.