بوانات

بوانات

بوانات‌ در گذشته‌ قسمتي‌ از شهرستان‌ آباده‌ بود كه‌ اخيراً به‌ شهرستان‌ تبديل‌ شده‌ است‌ و تاريخ‌ آن‌ با تاريخ‌آباده‌ در هم‌ آميخته‌ است . ‌