بهشهر

بهشهر

شهر بهشهر تا تهران ۳۲۶ كيلومتر فاصله‌ دارد، اين‌ شهر در دامنه‌ البرز قرار گرفته‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ و مرطوب‌ دارد .

ناحيه‌ بهشهر در سابق‌ "خرگوران‌" نام‌ داشت‌ و به‌ دستور شاه‌ عباس‌ احداث‌ شده‌ است‌ كه‌ در گذشته‌ "اشرف‌البلاد" نام‌ داشت‌. شاه‌ عباس‌ چندين‌ هزار گرجي‌ را به‌ اين‌ ناحيه‌ كوچانده‌ است‌. در اين‌ شهر از اقوام‌ مختلف‌،گرجي‌، طالشي‌، لنكراني‌ و تاتها زندگي‌ مي‌كنند. بهشهر امروزي‌، شهري‌ زيبا و جذاب‌ است‌ كه‌ آثار طبيعي‌ و تاريخي‌ فراوان‌ دارد.