بلکان

بلکان:

بلکان یکی از استانهای ترکمنستان است.

ترکمنستان دارای ۵ استان است:

1. آخال
2. بلکان
3. داشحوض
4. لباب
5. مرو