بروجرد

بروجرد

شهرستان‌ بروجرد تا تهران‌ 394 كيلومتر فاصله‌ دارد و در دشت‌ حاصلخيزي‌ كه‌ از مغرب‌ به‌ كوههاي‌زاگرس‌ محدود مي‌شود، قرار گرفته‌ است‌. آب‌ و هواي‌ اين‌ شهرستان‌ در تابستان‌ معتدل‌ و در زمستان‌ سرد است‌.بروجرد از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌. گروهي‌ بروجرد را از يادگارهاي‌ «فيروز ساساني‌» مي‌دانند و عده‌اي‌ديگر آن‌ را محل‌ گردآمدن‌ دوباره‌ سپاهيان‌ شكست‌خورده‌ «يزدگرد سوم‌» مي‌شناسند.

در زمان‌ حكومت‌ قاجار،حسام‌ السلطنه‌ - حاكم‌ خوزستان‌ و لرستان‌ - بروجرد را مقر حكومت‌ خود قرار داد و دور شهر خندق‌ ايجاد كرد.عواملي‌ مانند: آب‌ و هواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌، دشت‌هاي‌ حاصلخيز، شبكه‌ آب‌هاي‌ دائمي‌ روان‌، مراتع‌ طبيعي‌،گسترده‌ شبكه‌ ارتباطي‌ و تجاري‌ باعث‌ جذب‌ جمعّيت‌ و توسعه‌ آن‌ شده‌اند.