بردسیر

بردسير

شهرستان‌ بردسير از مشرق‌ به‌ شهرستان‌ بم‌ و از جنوب‌ به‌ شهرستان‌هاي‌ بافت‌ و جيرفت‌ از استان‌ مركزي‌محدود مي‌شود. آب‌ و هواي‌ اين‌ شهرستان‌ معتدل‌ كوهستاني‌ است‌ كه‌ زمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌دارد. بعد از سيرجان‌ پايتخت‌ دوّم‌ استان‌ كرمان‌، بردسير بوده‌ است‌.

اين‌ شهر گرچه‌ كرسي‌ اوّل‌ اسلامي‌ نيست‌ ولي‌از زمان‌ ساسانيان‌ شهر مهمّي‌ بوده‌ و اصل‌ آن‌ را بقول‌ حمزه‌ اصفهاني‌ مورخ‌ معروف‌، اردشير بابكان‌ مؤسس‌سلسله‌ ساسانيان‌ ساخت‌ و آن‌ را «ويه‌ ارتخشير» به‌ اردشير يعني‌ «اردشير كارنيك‌ كرد» ناميده‌ و اعراب‌ آن‌ را«گواشير» ناميدند. شهر «ويه‌ ارتخشير» مركز شهرستان‌ بود. از اين‌ شهر راه‌ كارواني‌ پر اهميّتي‌ از بنادر خليج‌ فارس‌به‌ سوي‌ مناطق‌ شمال‌ غربي‌ كشور مي‌رفت‌. در روزگار آخرين‌ شهرياران‌ ساساني‌ كه‌ كرمان‌ داراي‌ مرزبان‌ بود ومركز آن‌ به‌ سيرجان‌ منتقل‌ شده‌ بود، «ويه‌ ارتخشير» يك‌ اردوگاه‌ جنگلي‌ گرديد. امروزه‌ شهرستان‌ بردسير به‌عنوان‌ يكي‌ از مناطق‌ شهري‌ در استان‌ كرمان‌ مطرح‌ مي‌باشد.