ایرانشهر

ايرانشهر

شهرستان‌ ايرانشهر تا تهران‌ 1987 كيلومتر فاصله‌ دارد. آب‌ و هواي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ ارتفاع‌ نقاط‌ متفاوت‌است‌. ولي‌ به‌ طور كلي‌ داراي‌ تابستان‌هاي‌ بسيار گرم‌ است‌. ايرانشهر يكي‌ از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ كه‌ قبلاً«فهرج‌» ناميده‌ مي‌شد.

ايرانشهر در زمان‌ حمله‌ اسكندر، منطقه‌اي‌ آباد و سرسبز و در ادوار بعدي‌ ناحيتي‌ ساكن‌ وبا قلاع‌ فراوان‌ بوده‌ است‌. در دوره‌ ناصرالدين‌ شاه‌ قاجار، والي‌ بلوچستان‌ اين‌ منطقه‌ خوش‌ آب‌ و هوا قلعه‌هايي‌ايجاد كرد و از آن‌ زمان‌ به‌ بعد با گسترش‌ تدريجي‌ به‌ صورت‌ شهري‌ جديد درآمده‌ است.