اُقصُر

اُقصُر

اُقصُر (درعربی ألاقصر ) یکی از شهرهای کشور مصر است.

نام اقصر جمع قصر است و اشاره به کاخهای باستانی فرعونهای مصر دارد که در این منطقه قرار دارند و به این خاطر اقصر از شهرهای مهم گردشگری مصر بشمار میآید. شهر اقصر 200,000 نفر جمعیت دارد و در محل شهر باستانی تب بنا شده است .