اصلاندوز مغان

اصلاندوزمغان

شهرستان اصلاندوز در قسمت شرق منتهی الیه شمال غرب قرار دارد.. اين شهر يكياز قطبهاي كشاورزي و دامداري صنعتي آذربایجان است. آب و هواي آن در تابستانها گرم و درزمستانها معتدل است.